Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden zoals deze gelden op al onze leveringen.

Deel I Algemene bepalingen

Artikel A Begripsomschrijvingen

a. Partijen
1. Opdrachtnemer: BEST Web Solutions. hierna te noemen BEST Web Solutions.
2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of producten.
b. Opdracht
De overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verplicht tot het ontwerpen, ontwikkelen of onderhouden van een website ten behoeve van de opdrachtgever, alsmede het verrichten van alle andere soorten diensten op het gebied van informatietechnologie alsmede het leveren van de bij de uitvoering van de opdracht behorende goederen.
c. Diensten
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook die BEST Web Solutions voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht, waaronder onder andere aanneming van werk en uitlening van personeel.
d. Website:
Samenhangend geheel van digitale pagina's op het internet en de daarbij behorende digitale afbeeldingen en programmeerwerk.
e. Onderhoud van een website:
Aanpassen of vernieuwen van bestaande digitale pagina's op het internet door middel van het wijzigen van bestaande elementen en het toevoegen van nieuwe onderdelen.
f. Overmacht:
Alle van buiten komende oorzaken, welke niet te wijten zijn aan de schuld van BEST Web Solutions of buiten haar risicosfeer vallen, die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan BEST Web Solutions niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.
g. Directe schade:
• De redelijke kosten die opdrachtgever moet maken om de prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden.
• De redelijke kosten die opdrachtgever noodgedwongen moet maken voor het handhaven van hetgeen door de vertraagde levering dient te worden vervangen, verminderd met de eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraging.
• De redelijke kosten die opdrachtgever moet maken voor het vaststellen van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover dit betrekking heeft op de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
• De redelijke kosten die opdrachtgever moet maken ter voorkoming van schade voor zover deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
Artikel 1. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, aanbiedingen en offertes afkomstig van BEST Web Solutions en op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en BEST Web Solutions. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door BEST Web Solutions uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en in een schriftelijk beding wordt afgeweken.
Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer. De aanvaarding gebeurt door toezending van een e-mail of brief inhoudende een bevestiging en de aanvaarding van de verstrekte opdracht door de opdrachtnemer.
Artikel 3. Prijzen en tarieven
1. Tenzij anders vermeld zijn de door BEST Web Solutions opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief B.T.W.
2. BEST Web Solutions is gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een kennisgeving per e-mail aan opdrachtgever periodiek aan te passen. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door BEST Web Solutions aangekondigde verhoging, is opdrachtgever gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. De wijzigingen tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld.
3. Bij niet tijdige betaling is BEST Web Solutions gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
1. Meteen bij de aanvaarding van de opdracht is de opdrachtgever de opdrachtnemer 50% van de afgesproken prijs verschuldigd.
2. Het restant van de afgesproken prijs wordt verschuldigd bij de oplevering van de tot stand gekomen werken of diensten.
3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor het tot stand gekomen werk of de ontwikkelde dienst niet eerder te publiceren of ter hand te stellen, dan na voldoening door de opdrachtgever van de gehele prijs.
4. De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Vanaf de vijftiende dag na factuurdatum is de opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd over de openstaande posten, waarbij ieder deel van een maand gerekend wordt als een hele maand.
5. Bij niet-tijdige betaling behoudt BEST Web Solutions zich het recht voor tot buitengerechtelijke ontbinding.
Artikel 5. Termijnen
1. Alle termijnen die door leverancier worden genoemd of zijn overeengekomen zijn door opdrachtnemer naar beste weten vastgesteld aan de hand van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren bij de opdrachtnemer. Opdrachtnemer spant zich behoorlijk in om zijn verplichtingen tot nakoming binnen deze overeengekomen (leverings-)termijnen voor zoveel als mogelijk is na te komen.
2. Opdrachtnemer komt niet van rechtswege in verzuim door het enkel verstrijken van een genoemde of overeengekomen (leverings-) termijn. In alle gevallen komt opdrachtnemer eerst in verzuim nadat opdrachtgever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld met een aanmaning tot nakoming binnen een redelijke termijn, dit geldt ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen.
3. Opdrachtnemer is niet gebonden aan uiterste (leverings-) termijnen indien die termijnen door overmacht niet gehaald kunnen worden. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan 90 dagen dan hebben partijen het recht om de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
4. Indien partijen de inhoud of de omvang van de overeenkomst wijzigen is de opdrachtnemer niet langer gebonden aan de oorspronkelijk overeengekomen (leverings-) termijn.
5. Bij dreigende termijnoverschrijding zal de opdrachtnemer opdrachtgever spoedig op de hoogte stellen van deze dreigende overschrijding.
Artikel 6. Beperking van de aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid blijft steeds beperkt tot directe schade en maximaal tot het bedrag exclusief btw, dat voor de schade veroorzakende prestatie in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot een factuurbedrag over een periode van maximaal zes maanden. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,00 exclusief btw.
2. BEST Web Solutions zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
• onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever.
• verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan BEST Web Solutions ter beschikking worden gesteld.
• iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens BEST Web Solutions, zal opdrachtgever BEST Web Solutions hiervan vrijwaren.
3. BEST Web Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie.
4. Indien opdrachtgever ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde of een verzekeringsmaatschappij kan aanspreken tot vergoeding van de schade, kan opdrachtgever Best Web Solutions niet aansprakelijk stellen voor vergoeding van de schade.
5. In geval van een gedraging met opzet en grove schuld sluit de opdrachtnemer de aansprakelijkheid niet uit, tenzij die gedraging toe te rekenen is aan een niet-leidinggevende ondergeschikte.
6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid voor schade die door deze derden zijn geleden als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer.
7. Aansprakelijkheid van BEST Web Solutions voor de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat pas indien de opdrachtgever BEST Web Solutions schriftelijk in gebreke stelt met daarbij een redelijke termijnstelling waarbinnen BEST Web Solutions alsnog haar verzuim kan zuiveren.
8. Opdrachtgever is gehouden diens schade onverwijld na het ontdekken van de schade de opdrachtnemer hiervan in kennis te stellen, op straffe van verval van de vordering tot schadevergoeding.
Artikel 7. Privacy
BEST Web Solutions onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij BEST Web Solutions hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel iedere andere omstandigheid waaronder van de opdrachtnemer niet gevergd kan worden dat opdrachtnemer zich hiervan onthoudt.
Artikel 8. Forumkeuze en toepasselijk recht
1. Op iedere overeenkomst tussen BEST Web Solutions en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag (art. 6 van dat verdrag).
2. Tenzij anders is overeengekomen of behoudens dwingende wettelijke voorschriften, zullen alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiende uit, of verband houdende met door opdrachtnemer gedane offertes en met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank te Roermond, tenzij het geschil behoort tot de competentie van de Kantonrechter.
II Webdesign
Artikel 9. Voorzieningen en inzet opdrachtgever bij de ontwikkeling van een website
1. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van haar materiaal.
2. De noodzakelijke inzet van opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van het project belemmerd door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan BEST Web Solutions en zal - indien dit leidt tot vertraging of extra kosten -BEST Web Solutions opgave doen van de consequenties hiervan voor het project.
Artikel 10. Meer en minderwerk
Indien BEST Web Solutions van mening is, dat een door opdrachtgever, na ondertekening van deze overeenkomst, aangegeven productwijziging een meer en minderwerkopdracht is, zal zij daarvan melding doen aan opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan.
Artikel 11. Acceptatie
1. De website wordt op de overeengekomen datum ter acceptatie aan opdrachtgever aangeboden. Gedurende de in lid 2 genoemde acceptatieperiode zal de website door de opdrachtgever worden getest.
2. De acceptatieperiode bestaat uit:
a. een testperiode, waarin opdrachtgever de website zal testen; gevolgd door
b. een herstelperiode waarin BEST Web Solutions eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door
c. een testperiode, waarin opdrachtgever de website opnieuw zal testen.
3. Partijen zullen overleggen omtrent door opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheden. BEST Web Solutions zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.
4. De website wordt geacht door opdrachtgever geaccepteerd te zijn, als opdrachtgever dit schriftelijk of per e-mail aan BEST Web Solutions heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden.
5. Indien opdrachtgever vóór het moment van acceptatie de website gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt de website als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.
6. Acceptatie van de website mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van de website redelijkerwijs niet in de weg staan).
Artikel 12. Auteursrecht en gebruiksrechten website
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op de door de BEST Web Solutions gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van acceptatie van de website.
2. Het is opdrachtgever - behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEST Web Solutions - niet toegestaan de website aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. BEST Web Solutions zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
3. Het is BEST Web Solutions toegestaan de website te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. BEST Web Solutions zal toestemming van opdrachtgever behoeven indien zij nog niet zelf tot het gebruik is overgegaan.
4. Onder aan iedere pagina op de website zal BEST Web Solutions de tekst “Copyright © BEST Web Solutions 2006” plaatsen, een link bevattend naar de website van BEST Web Solutions.

III Grafisch ontwerp

Artikel 13. Voorzieningen en inzet opdrachtgever bij de ontwikkeling van een grafisch ontwerp
1. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van haar materiaal.
2. De noodzakelijke inzet van opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van het project belemmerd door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan BEST Web Solutions en zal - indien dit leidt tot vertraging of extra kosten -BEST Web Solutions opgave doen van de consequenties hiervan voor het project.
Artikel 14. Meer en minderwerk
Indien BEST Web Solutions van mening is, dat een door opdrachtgever, na ondertekening van deze overeenkomst, aangegeven productwijziging een meer en minderwerkopdracht is, zal zij daarvan melding doen aan opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan.
Artikel 15. Acceptatie
1. Het ontwerp wordt op de overeengekomen datum ter acceptatie aan opdrachtgever aangeboden. Gedurende de in lid 2 genoemde acceptatieperiode zal het ontwerp door de opdrachtgever worden gekeurd.
2. De acceptatieperiode bestaat uit:
een keurperiode, waarin opdrachtgever het ontwerp zal bekijken; gevolgd door
een herstelperiode waarin BEST Web Solutions eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door
een keurperiode, waarin opdrachtgever het ontwerp opnieuw zal keuren.
3. Partijen zullen overleggen omtrent door opdrachtgever geconstateerde onvolkomenheden. BEST Web Solutions zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.
4. Het ontwerp wordt geacht door opdrachtgever geaccepteerd te zijn, als opdrachtgever dit schriftelijk, per e-mail of telefonisch aan BEST Web Solutions heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden.
5. Indien opdrachtgever vóór het moment van acceptatie het ontwerp gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt - in afwijking van Artikel 5.4 - het ontwerp als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.
6. Acceptatie van het ontwerp mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van het ontwerp redelijkerwijs niet in de weg staan).
7. Na acceptatie is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor fouten in het gedrukte werk.
Artikel 16. Auteursrecht en gebruiksrechten grafisch ontwerp
1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief eeuwigdurend gebruiksrecht op de door de BEST Web Solutions gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van acceptatie van het ontwerp.
2. Het is opdrachtgever - behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEST Web Solutions - niet toegestaan het ontwerp aan te passen, te bewerken of anderszins te wijzigen. BEST Web Solutions zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
3. Het is BEST Web Solutions toegestaan het ontwerp te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. BEST Web Solutions zal toestemming van opdrachtgever behoeven indien zij nog niet zelf tot het gebruik is overgegaan.
4. Op drukwerk uitingen waar dit gepast is, zal BEST Web Solutions de tekst 'designed by BEST Web Solutions' plaatsen.
IV Hosting, IT en domeinregistratie
Artikel 17. Onderwerp
BEST Web Solutions biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan:
1. Het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina's. BEST Web Solutions stelt de schijfruimte en dataverkeer steeds ter beschikking voorzover de klant de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft. BEST Web Solutions zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer in de gaten houden. Bij overschrijding zal BEST Web Solutions de extra kosten die dit met zich meebrengt factureren aan de klant.
2. Het leveren van gebruiksondersteuning.
Artikel 18. Domeinnaamregistratie
1. BEST Web Solutions zal - indien nodig - de voor de website benodigde domeinnaam of namen aanvragen (bijvoorbeeld bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, SIDN).
2. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal BEST Web Solutions alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.
Artikel 19. Verplichtingen afnemer
1) Afnemer zal door het gebruik van de hosting-dienst van BEST Web Solutions geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:
a) de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
b) geen porno openbaar maken of verspreiden;
c) geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
d) geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
e) geen informatie met een erotische inhoud verspreiden;
f) niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
g) niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
h) zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de afnemer niet geautoriseerd is;
i) verantwoordelijk zijn voor het niet overschrijven van de vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en/of dataverkeer. Bij overschrijding is BEST Web Solutions bevoegd bestanden te verwijderen en/of de toegang tot de hosting-dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren, zonder dat hier enige aansprakelijkheid ten aanzien van BEST Web Solutions uit voortvloeit.
j) zich niet bezighouden met het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie in welke vorm dan ook aan een website, domeinnaam, e-mail adres of andere dienst bij BEST Web Solutions;
k) zich niet bezighouden met het verzenden van e-mail en/of het in nieuwsgroepen op het internet posten van berichten waarvan afnemer redelijkerwijs kan vermoeden dat de geadresseerden hierop geen prijs stellen;
l) geen virussen verspreiden;
m) niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van BEST Web Solutions of haar leveranciers wordt verhinderd of kan worden verhinderd, bijvoorbeeld door het uitvoeren van bots, background processen, scripts welke een loop (oneindig proces) veroorzaken of scripts die de systemen zo zwaar belasten dat andere gebruikers hier hinder van ondervinden;
n) ervoor zorgdragen dat de website(s) van afnemer geschikt is (zijn) voor alle leeftijden.
2) Indien afnemer, naar het oordeel van BEST Web Solutions, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van BEST Web Solutions, is BEST Web Solutions gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat BEST Web Solutions tot enige schadevergoeding gehouden is.
3) Het is afnemer toegestaan de diensten van BEST Web Solutions ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen de voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen BEST Web Solutions en afnemer. Indien BEST Web Solutions onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is BEST Web Solutions gerechtigd de hosting-account van afnemer te blokkeren.
4) Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BEST Web Solutions aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mail adres en/of telefoonnummer), tijdig aan BEST Web Solutions worden verstrekt.
5) Hosting contracten worden aangegaan voor de periode van tenminste 1 jaar. Na deze periode wordt het contract automatisch met 1 jaar verlengd. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand. Indien de afnemer niet tijdig opzegt wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd.

Hoogachtend,

 

BEST Web Solutions

 

E.W.J. (Ep) Leenders

BEST Web Solutions | facebookBEST Web Solutions op Twitter BEST Web Solutions | linkedinBEST Web Solutions | You Tube